Farlig avfall er avfall som kan forårsake skader på natur, mennesker og dyr.

Farlig avfall er eksempelvis :

  • Spillolje
  • Batterier
  • Maling/Lakk
  • Løsemidler, andre kjemikalier osv.

I dag går alt farlig avfall til gjenvinning eller til anlegg som sørger for sikker og miljøvennlig destruksjon. Alle foretak som produserer mer enn 1 kg farlig avfall årlig er i dag iht. avfallsforskriften pålagt å levere dette til en godkjent innsamler.

Sven H. Munkhaug

Avdelingsleder Farlig avfall